Danh sách dịch vụ

  Hành động

Pro Mail 1
$3.00 6 tháng
 • 1 Địa chỉ mail

 • 1Gb Dung lượng

 • Giao diện Cpanel (Bản quyền)

 • Miễn phí SSL Cao cấp

  Pro Mail 5
  $12.00 6 tháng
 • 5 Địa chỉ mail

 • 5Gb Dung lượng

 • Giao diện Cpanel (Bản quyền)

 • Miễn phí SSL Cao cấp

  Pro Mail 10
  $24.00 6 tháng
 • 10 Địa chỉ mail

 • 10Gb Dung lượng

 • Giao diện Cpanel (Bản quyền)

 • Miễn phí SSL Cao cấp

  Pro Mail 20
  $36.00 6 tháng
 • 20 Địa chỉ mail

 • 20Gb Dung lượng

 • Giao diện Cpanel (Bản quyền)

 • Miễn phí SSL Cao cấp

  Pro Mail 40
  $72.00 6 tháng
 • 40 Địa chỉ mail (+10)

 • 40Gb Dung lượng

 • Giao diện Cpanel (Bản quyền)

 • Miễn phí SSL Cao cấp

  Pro Mail 100
  $96.00 6 tháng
 • 100 Địa chỉ mail (+20)

 • 100Gb Dung lượng

 • Giao diện Cpanel (Bản quyền)

 • Miễn phí SSL Cao cấp