Danh sách dịch vụ

  Hành động

Storage - Sing10
$0.50
 • Lưu trữ tại Singapore

 • 10GB Dung lượng

  Storage - Sing50
  $2.50
 • Lưu trữ tại Singapore

 • 50GB Dung lượng

  Storage - Sing100
  $5.00
 • Lưu trữ tại Singapore

 • 100GB Dung lượng