Danh sách dịch vụ

  Hành động

Stream - Sing1
Bắt đầu từ $50.00
 • Lưu trữ tại Singapore

 • 1.000GB Dung lượng

  Stream - Sing10
  Bắt đầu từ $500.00
 • Lưu trữ tại Singapore

 • 10.000GB Dung lượng

  Stream - Sing100
  Bắt đầu từ $5,000.00
 • Lưu trữ tại Singapore

 • 100.000GB Dung lượng